W przypadku pobierania i instalowania dodatku Service Pack 1 dla programu Windows Small Business Server 2003 zalecane jest przeczytanie tego dokumentu, a następnie wykonanie przedstawionych w nim instrukcji.

Pliki do pobrania dla dodatku Windows SBS SP1 to dodatki Service Pack niezbędne dla programu Windows SBS 2003 w wersji Standard Edition. Tych pięć oddzielnych plików należy pobrać w trakcie procesu pobierania (w zależności od szybkości połączenia internetowego może to zająć dużo czasu). Jeśli którykolwiek z dodatków Service Pack 1–4 został już zainstalowany, nie trzeba instalować go ponownie.

Przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 1 dla programu Windows Small Business Server 2003

 • Zapoznaj się z dokumentem Windows Small Business Server 2003 Upgrade Best Practices, który zawiera najważniejsze wskazówki dotyczące uaktualniania programu Windows Small Business Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=47031). Opisano w nim zadania, których wykonanie jest zalecane przed rozpoczęciem uaktualniania (np. wyłączenie oprogramowania antywirusowego).

 • Przeczytaj informacje o wersji (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=41392). Są to informacje, które nie były dostępne w momencie pisania tych instrukcji.

 • Tego dodatku Service Pack nie można odinstalować. Przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 1 dla programu Windows SBS zdecydowanie zaleca się wykonanie pełnej kopii zapasowej istniejącej instalacji programu Windows SBS. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wykonywania kopii zapasowej serwera, zobacz dokument „Setup Best Practices” (Najważniejsze wskazówki dotyczące instalacji) w witrynie firmy Microsoft w sieci Web (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=44619).

Jak zainstalować dodatek Service Pack 1 dla programu Windows Small Business Server 2003

Aby pomyślnie zainstalować dodatek Service Pack 1 dla programu Windows Small Business Server 2003, należy zainstalować wszystkie pięć aktualizacji wymienionych w tych instrukcjach. Ponadto aktualizacje te należy zainstalować w podanej kolejności. Aby zainstalować poszczególne aktualizacje, należy kliknąć odpowiednie łącze na stronie instalacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po wyświetleniu odpowiedniego monitu należy ponownie uruchomić komputer.

Uwagi

 • Aktualizacje może instalować tylko użytkownik zalogowany jako administrator lub członek grupy zabezpieczeń Administratorzy domeny.

 • Jeśli co najmniej jedna z wymienionych aktualizacji została już zainstalowana, można przejść do następnego kroku.

 • Kompletna instalacji aktualizacji może trwać maksymalnie dwie godziny. Ponieważ w trakcie procesu instalacji wymagane jest działanie ze strony użytkownika, należy zaplanować wystarczająco dużo czasu na wykonanie wszystkich kroków. Jeśli podczas instalacji będą wykonywane inne zadania, należy często sprawdzać, czy nie jest potrzebne wykonanie określonej czynności.

Instrukcje dotyczące instalacji

Aby zainstalować najnowsze dodatki Service Pack i aktualizacje dla programu Windows Small Business Server 2003, należy wykonać poniższe kroki w podanej kolejności.

Uwagi

 • Jeśli co najmniej jeden z wymienionych składników został już zainstalowany, można przejść do następnego kroku.

 • Należy pamiętać, aby zarezerwować sobie odpowiednią ilość czasu. W ramach procesu instalacji będzie konieczne pobranie pięciu osobnych plików, co może trochę potrwać, w zależności od szybkości połączenia internetowego.

 • Ponieważ w trakcie procesu instalacji wymagane jest działanie ze strony użytkownika, należy zaplanować wystarczająco dużo czasu na wykonanie wszystkich kroków. Jeśli podczas instalacji będą wykonywane inne zadania, należy często sprawdzać, czy nie jest potrzebne wykonanie określonej czynności.

Krok pierwszy: Pobieranie aktualizacji

 1. Na lokalnym dysku twardym komputera z programem Windows SBS utwórz folder o nazwie SP1.

 2. Pobierz i zapisz w folderze SP1 następujące aktualizacje:

  1. Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003

  2. Dodatek Service Pack 1 dla programu Windows SharePoint Services 2.0

  3. Dodatek Service Pack 1 dla programu Exchange Server 2003

  4. Dodatek SP2 dla systemu Windows XP w wersji klienckiej

  5. Dodatek Service Pack 1 dla programu Windows Small Business Server 2003

Uwaga

Krok drugi: Instalowanie dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003

 1. W Eksploratorze Windows otwórz folder SP1, a następnie kliknij dwukrotnie plik WindowsServer2003-KB889101-SP1-x86-PLK.exe.

 2. Wykonaj instalację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga

 • Po wyświetleniu okna dialogowego Instalator dodatku Service Pack 1 z informacją, że Instalator automatycznie zatrzyma, a następnie uruchomi ponownie usługę WINS, kliknij przycisk Kontynuuj.

 1. Zezwól na automatyczne ponowne uruchomienie komputera.

Krok trzeci: Instalowanie dodatku Service Pack 1 dla programu Windows SharePoint Services 2.0

 1. W Eksploratorze Windows otwórz folder SP1, a następnie kliknij dwukrotnie plik WSS2003SP1-kb841876-fullfile-PLK.exe.

 2. Wykonaj instalację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Krok czwarty: Instalowanie dodatku Service Pack 1 dla programu Exchange Server 2003

 1. W Eksploratorze Windows otwórz folder SP1, a następnie kliknij dwukrotnie plik E3SP1ENG.EXE.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie katalogu dla wyodrębnionych plików kliknij przycisk OK.

 3. Po zakończeniu procesu samowyodrębniania kliknij przycisk OK.

 4. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie folder E3SP1ENG, kliknij dwukrotnie folder setup, a następnie kliknij dwukrotnie folder i386.

 5. Kliknij dwukrotnie plik Update.exe, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Krok piąty: Instalowanie dodatku SP2 dla systemu Windows XP w wersji klienckiej

Ten krok należy wykonać, tylko jeśli nie zostały zainstalowane aktualizacje KB872769 i KB884032.

 1. W Eksploratorze Windows otwórz folder SP1, a następnie kliknij dwukrotnie plik SBS2003-KB891193-X86-PLK.EXE.

 2. Wykonaj instalację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Krok szósty: Instalowanie dodatku Service Pack 1 dla programu Windows Small Business Server 2003

 1. W Eksploratorze Windows otwórz folder SP1, a następnie kliknij dwukrotnie plik SBS2003-KB885918-SP1-X86-PLK.EXE.

 2. Wykonaj instalację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 3. Zezwól na automatyczne ponowne uruchomienie komputera.

Uwagi

 • Nowe pozycje listy aplikacji do rozmieszczania na komputerach klienckich, które zostały dodane przy użyciu Kreatora instalowania aplikacji klienckich, po uaktualnieniu programu Windows SBS do wersji z dodatkiem SP1 zostaną usunięte z tej listy. Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić Kreatora instalowania aplikacji klienckich i ponownie dodać aplikacje do listy.

 • Jeśli przed zastosowaniem dodatku SP1 dla programu Windows SBS raporty o stanie i raporty użycia były konfigurowane przy użyciu Kreatora monitorowania konfiguracji, należy sprawdzić, czy typ uruchamiania usługi SQLAgent$SBSMONITORING ustawiono na wartość Automatyczne oraz czy ta usługa została uruchomiona. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz Services.msc. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję SQLAgent$SBSMONITORING, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Na karcie Ogólne w polu Typ uruchamiania wybierz wartość Automatyczne. Jeśli usługa SQLAgent$SBSMONITORING nie została uruchomiona, kliknij przycisk Start.