Releaseopmerkingen voor Microsoft Office Communicator 2007 R2

Welkom bij de releaseopmerkingen voor Microsoft Office Communicator 2007 R2. Raadpleeg dit bestand voor informatie over bekende problemen met de Office Communicator 2007 R2-client.

Over dit document

Office Communicator 2007 R2

Copyright

© 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Over dit document

Dit document bevat belangrijke informatie die u moet weten voordat u Microsoft Office Communicator 2007 R2 installeert en in gebruik neemt. Raadpleeg de documentatie bij de installatiemedia voor gedetailleerde informatie over Office Communicator 2007 R2.

Terug naar boven

Office Communicator 2007 R2

Als het standaardgeluidsapparaat van het systeem wordt gewijzigd terwijl Office Communicator 2007 R2 wordt uitgevoerd, moet Communicator opnieuw worden opgestart

Probleem: Als u het standaardgeluidsapparaat van het systeem wijzigt via het Configuratiescherm van Windows terwijl Office Communicator 2007 R2 wordt uitgevoerd, worden de wijzigingen pas doorgevoerd nadat u Communicator 2007 R2 afsluit en opnieuw opstart.

Oplossing: Sluit Communicator 2007 R2 en start het programma opnieuw op.

De detectie van een audio- of videoapparaat in Windows Vista mislukt als u het apparaat op een andere USB-poort aansluit

Probleem: Als u een apparaat selecteert als gewenst audio- of videoapparaat voor gesprekken met Office Communicator 2007 R2 en vervolgens het apparaat loskoppelt en weer aansluit op een andere USB-poort, wordt dit mogelijk niet door Office Communicator 2007 R2 herkend omdat Windows hieraan een andere naam toewijst. Dit probleem doet zich alleen voor in Windows Vista.

Oplossing: U kunt het apparaat opnieuw aansluiten op de poort waarop het oorspronkelijk was aangesloten.

Het aangepaste geluidsbestand wordt niet afgespeeld in Office Communicator 2007 R2

Probleem: Als u een aangepast geluid selecteert dat u in Office Communicator 2007 R2 wilt laten afspelen, wordt dat geluid niet door Communicator afgespeeld. WAV-bestanden hebben over het algemeen een WAVEFORMTEX-indeling. Er is echter een WAVEFORMATEXTENSIBLE-indeling die een hogere geluidskwaliteit en meer kanalen ondersteunt. Communicator 2007 R2 ondersteunt die WAVEFORMATEXTENSIBLE-indeling niet. Bestanden met de indeling WAVEFORMTEX en WAVEFORMATEXTENSIBLE hebben dezelfde extensie (.WAV), dus aan de bestandsnaam kunt u het verschil niet zien.

Oplossing: Voor dit probleem is er nog geen oplossing. U moet WAV-bestanden selecteren die de WAVFORMATEXTENSIBLE-indeling niet gebruiken.

In Office Communicator 2007 R2 kunt u geen VoIP-gesprekken met externe gebruikers starten nadat u verbinding hebt gemaakt via een VPN (Virtual Private Network)

Probleem: Als u zowel interne als externe SIP-servers hebt geconfigureerd en u zich vanaf thuis aanmeldt bij Office Communicator 2007 R2 zonder een VPN (Virtual Private Network) te gebruiken en vervolgens verbinding maakt via een VPN, wordt Office Communicator automatisch afgemeld en weer aangemeld. In deze status kunt u geen VoIP-gesprekken starten omdat de FQDN (Fully Qualified Domain Name) van Media Relay niet kan worden herleid.

Oplossing: Meld u handmatig af en weer aan door uw aanmeldingsreferenties op te geven.

Geluid- en beeldinteroperabiliteit tussen Office Communicator 2005 en Office Communicator 2007 R2 wordt niet ondersteund.

Probleem: De geluid- en beeldinteroperabiliteit tussen Office Communicator 2005 en Office Communicator 2007 R2 wordt niet ondersteund.

Oplossing:

Er is geen oplossing voor dit probleem. Er moet een upgrade worden uitgevoerd naar Office Communicator 2007 of nieuwer om geluid- en beeldinteroperabiliteit met Office Communicator 2007 R2 mogelijk te kunnen maken.

De zoekactie werkt niet op bepaalde velden in Office Communicator 2007 R2

Probleem: Door een recente aanpassing van het beleid waardoor gebruikers met behulp van diverse velden contactpersonen binnen hun bedrijf kunnen opzoeken (GAL-beleid), kunnen er problemen zijn met het opzoeken van contactpersonen in Office Communicator 2007 R2.

Oplossing:

Verwijder de beleidssleutel SearchPrefixFlags in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Communicator) en verwijder de GAL-database. De GAL-database staat in de volgende mappen:
Windows Vista: userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Communicator
Windows XP: %userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Communicator\<user_sip_address>\

Op de eindpunten in Office Communicator 2007 en Office Communicator 2007 R2 kan het aantal ongelezen voicemails ongelijk zijn

Probleem: Als u in Office Communicator 2007 en Office Communicator 2007 R2 eindpunten, hebt, kan het aantal ongelezen voicemails van elkaar verschillen.

Oplossing: Voor dit probleem is er nog geen oplossing. Voer een upgrade voor uw eindpunten naar Office Communicator 2007 R2 uit.

Office-integratie voor gebruikers van Office Communicator 2007 R2 werkt niet meer na installatie van Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Probleem: De Office-integratie voor gebruikers van Office Communicator 2007 R2 werkt niet meer na installatie van Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

Oplossing: Voor dit probleem is er nog geen oplossing. U kunt de integratie met Office herstellen door Office Communications Server 2007 R2 Attendant van de computer te verwijderen.

Office Communicator gebruikt een beleidswaarde om de beveiligingsmodus voor de verbinding te bepalen

Probleem: Als er Office Communicator -clients nodig zijn om verbinding te maken met de modus voor hoge beveiliging, moet eerst het groepsbeleid EnableSIPHighSecurityMode worden ingesteld voordat er verbinding met de server wordt gemaakt. Als u dit beleid niet instelt, wordt de modus voor hoge beveiliging niet door het gehele aanmeldingsproces gebruikt.

Oplossing:

Voor deze release is er nog geen oplossing voor dit probleem.

Hebreeuwse tekens kunnen niet in de nummerkeuze worden getypt of geplakt

Probleem:

In Office Communicator 2007 R2 kunnen geen Hebreeuwse tekens in het tekstvak Nummerkeuze worden getypt of geplakt.

Oplossing:

Voor deze release is er nog geen oplossing voor dit probleem.

In Office Communicator 2007 R2 en Outlook kunnen er geen oude gesprekken worden opgezocht als beide programma's niet in dezelfde taal worden uitgevoerd

Probleem:

Het opzoeken van oude gesprekken in Office Communicator 2007 R2 geeft een fout als er verschillende taalversies van Communicator en Microsoft Office Outlook naast elkaar worden gebruikt, bijvoorbeeld een Engelse versie van Communicator en een Nederlandse versie van Outlook.

Oplossing:

Voer Office Communicator 2007 R2 en Outlook in dezelfde taal uit.

Gebruikers van Office Communicator 2007 R2 die met behulp van het gepubliceerde telefoonnummer inbellen bij Conference Auto Attendant, zien de gebruikersvriendelijke URI niet.

Probleem: Gebruikers van Office Communicator 2007 R2 die met behulp van het gepubliceerde telefoonnummer inbellen bij Conference Auto Attendant, zien in het gesprekvenster een GUID voor de URI, in plaats van een gebruiksvriendelijke URI.

Oplossing: Voor deze release is er nog geen oplossing voor dit probleem.

Er zijn beperkingen als Office Communicator 2007 en Office Communicator 2007 R2 naast elkaar worden gebruikt

Probleem: Wanneer u vanuit Office Communicator 2007 R2 regels voor het doorschakelen van gesprekken instelt (Boss Admin of Team Call) en u probeert zich aan te melden met behulp van Office Communicator 2007, reageert Office Communicator 2007 niet meer.

Oplossing:

Voer een upgrade voor Office Communicator 2007 R2 op alle apparaten uit.

Office Communicator 2007 R2 is incompatibel met Office Communications Server 2007

Probleem: Als u Office Communicator 2007 R2 gebruikt en u bent aangemeld bij een computer met Office Communications Server 2007, kunnen er tijdens inkomende gesprekken onverwachte dingen gebeuren. Als u bijvoorbeeld op de optie voor het beantwoorden van het gesprek in de systeemmelding voor een inkomend gesprek klikt, is het resultaat een gesprek zonder geluid, zijn de gespreksopties uitgeschakeld en wordt het gesprek na enige tijd verbroken.

Oplossing: Gebruik Office Communicator 2007 R2 niet bij Office Communications Server 2007.

De installatie wordt niet door Office Communicator geannuleerd

Probleem: Als u probeert de installatie van Office Communicator 2007 R2 af te breken nadat het bericht 'Waarden wegschrijven in systeemregister' verschijnt, lijkt het erop dat de installatie wordt geannuleerd en wordt het bericht 'De installatie van Microsoft Office Communicator is niet voltooid' weergegeven. De installatie is echter niet geannuleerd.

Oplossing: Voor deze release is er nog geen oplossing voor dit probleem.

Het MUI-pakket werkt niet als het in een andere map dan Office Communicator 2007 R2 wordt geïnstalleerd

Probleem: Het MUI-pakket (Multilingual User Interface) werkt niet als het in een andere map dan Office Communicator 2007 R2 wordt geïnstalleerd.

Oplossing: Het MUI-pakket en Office Communicator 2007 R2 moeten altijd in dezelfde map worden geïnstalleerd.

Terug naar boven

Copyright

De informatie in dit document, met inbegrip van URL's en andere verwijzingen naar internetsites, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn de in dit document als voorbeeld genoemde ondernemingen, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsnamen en gebeurtenissen fictief. Eventuele overeenkomsten met bestaande bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen en gebeurtenissen berusten geheel op toeval. De gebruiker is verantwoordelijk voor naleving van alle geldende wetten inzake auteursrecht. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation.

Microsoft kan de houder zijn van octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de informatie in dit document. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in een schriftelijke gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft, kunt u geen gebruiksrecht op deze octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom ontlenen aan dit document.

© 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft, Active Directory, Internet Explorer, MSN, Outlook, SQL Server, Windows, Windows Live en Windows Vista zijn gedeponeerde merken van Microsoft.

Alle andere handelsmerken in dit document zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Terug naar boven