Releaseopmerkingen voor Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

Welkom bij de releaseopmerkingen voor Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition. Raadpleeg dit bestand voor informatie over bekende problemen met de Office Communicator 2007 R2 Phone Edition-client.

Over dit document

Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

Copyright

© 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Over dit document

Dit document bevat belangrijke informatie die u moet weten voordat u Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition installeert en in gebruik neemt. Raadpleeg de documentatie bij de installatiemedia voor gedetailleerde informatie over Office Communicator 2007 R2 Phone Edition.

Terug naar boven

Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

Als u deelneemt aan een lopende audiovergadering, kunt u geen videogesprek of videovergadering starten of eraan gaan deelnemen wanneer Office Communicator 2007 R2 is gekoppeld aan Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

Probleem: Wanneer Office Communicator 2007 R2 is gekoppeld aan Office Communicator 2007 R2 Phone Edition en u zit in een audiovergadering, kunt u niet direct een videogesprek of videovergadering starten of eraan gaan deelnemen.

Oplossing: U kunt een audiogesprek of audiovergadering starten en eraan deelnemen, en vervolgens beeld toevoegen.

Office Communicator 2007 R2 Phone Edition wordt het standaardaudioapparaat wanneer er via een USB-kabel verbinding met een computer is gemaakt

Probleem: Wanneer Office Communicator 2007 R2 Phone Edition via een USB-kabel op uw computer wordt aangesloten, wordt dit apparaat het standaardaudioapparaat voor uw computer, ook als er al eerder een ander audioapparaat voor uw computer is ingesteld. Hoewel Communicator Phone Edition toch kan worden gebruikt als het spraak- en audioapparaat voor Office Communicator en Microsoft Office Live Meeting 2007, moet u een ander audioapparaat dan Communicator Phone Edition configureren om standaardaudio zoals computermeldingen of audio-cd's af te spelen.

Oplossing:

U configureert als volgt een ander audioapparaat dan Communicator Phone Edition voor uw computer:

 1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Geluiden en audioapparaten.
 3. Klik op de tab Audio op het gewenste audioapparaat in de lijst Standaardapparaat onder Afspelen van geluid.
 4. Klik op de tab Audio op het gewenste audioapparaat in de lijst Standaardapparaat onder Opnemen van geluid.
 5. Klik op OK.

Voor het instellen van geluid en beeld voor Office Communicator 2007 R2 en Communicator Phone Edition gaat u naar: http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetID=HA102900421033&ns=COMM2007R2&lcid=1033.

 

Ook kunt u een update installeren waarmee wordt voorkomen dat uw computer een USB-audioapparaat dat op de computer is geïnstalleerd, als standaardapparaat instelt. Deze update moet worden geïnstalleerd voordat Communicator Phone Edition met de USB-kabel op de computer wordt aangesloten. Voor het installeren van de update gaat u naar: http://support.microsoft.com/kb/935708/en-us.

Voor certificaten die zijn opgeslagen op een SSL-server die niet is geïntegreerd met Active Directory Domain Services, moeten handmatig persoonlijke basiscertificaten zijn geïnstalleerd in AD DS

Probleem: Office Communicator Phone Edition 2007 R2 zoekt naar Active Directory-objecten van de categorie certificationAuthority. Als er door de zoekopdracht objecten worden geretourneerd, wordt het kenmerk caCertificate gebruikt. Dat kenmerk bevat vermoedelijk het certificaat en dat certificaat wordt door het apparaat geïnstalleerd. Als u certificaten opslaat op een zelfstandige server die niet is geïntegreerd met Active Directory Domain Services, maar de server waarop de certificatie zich bevinden, is een SSL-server, moet u met behulp van certutil handmatig het persoonlijke basiscertificaat in Active Directory Domain Services installeren.

Oplossing:

Gebruik de volgende opdracht om het basiscertificaat van de certificeringsinstantie (CA) in het kenmerk caCertificate te plaatsen:
    certutil -f -dspublish RootCA

Opmerking: U kunt het certificaat van de basiscertificeringsinstantie niet op de bureautelefoon installeren. Dat certificaat moet via het netwerk worden doorgegeven.

Office Communicator 2007 Phone Edition versie 522.71 of ouder moet worden bijgewerkt om bij Office Communicator 2007 R2 te kunnen worden gebruikt

Probleem: Office Communicator 2007 Phone Edition versie 1.0.522.71 of ouder moet via 2 stappen worden bijgewerkt om bij Office Communicator 2007 R2 te kunnen worden gebruikt.

Oplossing:

U moet uw apparaat met Office Communicator 2007 R2 Phone Edition (versie 1.0.522.71 of ouder) eerst bijwerken naar versie 1.0.522.103 en vervolgens naar de nieuwste versie van Office Communications Server 2007 R2. Apparaten met Office Communicator 2007 R2 Phone Edition ontvangen updates voor de software-image van Office Communications Server 2007 R2 via de updateservice van Office Communications Server 2007 R2 voor apparaten.

Als u een apparaat met een oudere versie wilt bijwerken, moet u de volgende stappen uitvoeren:

Kan het certificaat voor Office Communicator 2007 R2 Phone Edition niet downloaden als er met behulp van UPN bij een persoonlijk subnet wordt aangemeld

Probleem: Wanneer u zich via Communicator 2007 R2 Phone Edition met een UPN (User Principal Name) bij een persoonlijk subnet aanmeldt, kan het downloaden van het certificaat problemen geven. Als u zich bijvoorbeeld bij een persoonlijk subnet aanmeldt met een UPN als gebruikersnaam@-domein>, wordt een downloadfout voor het certificaat weergegeven.

Oplossing: U moet zich in dat geval aanmelden met uw aanmeldingsreferenties voor het netwerk, bijvoorbeeld \gebruikersnaam.

In het toepassingslogboek van Office Communications Server 2007 R2 voor de software-updateservice kan een fout worden opgenomen die zich tijdens het bijwerken van Communicator Phone Edition heeft voorgedaan

Probleem:

In het toepassingslogboek van Office Communications Server 2007 R2 voor de software-updateservice kan een gebeurtenisfout worden opgenomen. Als gevolg hiervan bevat het controlelogboek voor apparaatupdates gedurende enkele minuten mogelijk geen gegevens over de bijwerkactiviteit. De apparaatupdates worden echter voortgezet en de controlelogboeken worden nog steeds gegenereerd.

 

Hieronder staat een voorbeeld van een gebeurtenis uit het toepassingslogboek van Office Communications Server 2007 R2 voor de software-updateservice:

Fout tijdens wegschrijven in controlelogboek System.IO.IOException: Het bestand '\\\updates\Logs\Server\Audit\imageUpdates\RequestHandlerAuditLog_.log' kan niet door het proces worden geopend omdat het door een ander proces wordt gebruikt.

Oplossing:

Voor deze release is er nog geen oplossing voor dit probleem.

Bij het gebruik van de integratiefunctie van Communicator Phone Edition en Office Communicator 2007 R2 kan uw bureautelefoon door bepaalde producten voor externe toegang worden ontgrendeld

Probleem:

Wanneer u de integratiefunctie van Communicator Phone Edition en Office Communicator 2007 R2 (verbinding via USB-kabel) gebruikt, kunt u automatisch uw bureautelefoon vanaf uw computer ontgrendelen. Dit is mogelijk vanaf uw computer wanneer Office Communicator 2007 R2 wordt uitgevoerd terwijl de computer is vergrendeld. De computer detecteert het ontgrendelverzoek van het Windows-besturingssysteem en zorgt ervoor dat de telefoon wordt ontgrendeld. Deze functie werkt alleen als er op uw computer geen toepassingen van derden voor externe toegang zijn geïnstalleerd.

Als dergelijke toepassingen wel op uw computer zijn geïnstalleerd, kunnen externe gebruikers via die toepassingen van derden toegang krijgen tot het bureaublad van de lokale computer terwijl de computer is vergrendeld. Wanneer in sommige gevallen een externe gebruiker verbinding maakt met een dergelijke toepassing van een derde, stuurt de toepassing die lokaal wordt uitgevoerd, een ontgrendelverzoek naar het Windows-besturingssysteem. De externe aanmelding wordt als gevolg hiervan door Office Communicator 2007 R2 verwerkt alsof het een lokale gebruiker betreft die het bureaublad van de computer ontgrendelt, en de bureautelefoon wordt door de integratiefunctie van Communicator Phone Edition en Office Communicator 2007 R2 ontgrendeld.

Oplossing:

Toepassingen van derden voor externe toegang die worden uitgevoerd op een computer waarop de integratiefunctie van Communicator Phone Edition en Office Communicator 2007 R2 wordt gebruikt (verbinding via USB-kabel), worden niet ondersteund.

Als u dergelijke toepassingen wilt gebruiken, moet u de integratiefunctie van Communicator Phone Edition en Office Communicator 2007 R2 uitschakelen. U schakelt als volgt deze functie uit:

 1. Maak de USB-kabel tussen uw computer en de bureautelefoon los.
 2. Klik op de titelbalk van Office Communicator op de knop Menu.
 3. Wijs Extra aan, klik op Beeld en geluid instellen, volg de aanwijzingen in het venster Beeld en geluid instellen en schakel Office Communicator Phone uit.

Mogelijk probleem wanneer tijdens het aanmelden van een gebruiker door Communicator Phone Edition wordt geprobeerd het basiscertificaat van de certificeringsinstantie te detecteren en te installeren

Probleem:

Er doet zich in de volgende situatie een probleem voor wanneer tijdens het aanmelden van een gebruiker door Communicator Phone Edition wordt geprobeerd het basiscertificaat van de certificeringsinstantie te detecteren en te installeren:

Als de zoekactie voor Active Directory-objecten uit de categoriecertificationAuthority geen objecten retourneert of er zijn lege caCertificate-kenmerken, wordt door het apparaat naar Active Directory-objecten uit de categorie pKIEnrollmentService in de naamgevingscontext van de configuratie gezocht.

Dergelijke objecten bestaan als het certificaat AutoEnrollment in Active Directory is ingeschakeld. Als de zoekactie objecten oplevert, wordt er met het geretourneerde kenmerk dNSHostName naar de certificeringsinstantie verwezen en wordt via de webinterface van de Microsoft-certificatenservice het basiscertificaat van de certificeringsinstantie opgehaald waarbij de volgende HTTP GET-opdracht wordt gebruikt: http:///certsrv/certnew.p7b?ReqID=CACert&Renewal=-1&Enc=b64.

De aanroep van de webservice voor dNSHostname werkt alleen als de certificeringsinstantie een zelfstandige certificeringsinstantie en geen verlenende certificeringsinstantie is. Als de certificeringsinstantie een verlenende certificeringsinstantie is, wordt op het apparaat het foutbericht 'Kan servercertificaat niet valideren' weergegeven en kunt u zich niet aanmelden.

Oplossing:

U lost dit probleem als volgt op:

 1. Controleer of Active Directory altijd beschikbaar is op het apparaat.
 2. Installeer een zelfstandige certificeringsinstantie in plaats van de verlenende certificeringsinstantie.

Zie de gebruikershandleiding van Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140496) voor het gebruik van certificaten door Communicator Phone Edition.

Office Communicator 2007 R2 Phone Edition accepteert geen inkomende inrichtingsgegevens van de updateserver

Probleem:

Als de WMI-klasse MSFT_SIPUpdatesServerSetting een NULL-waarde heeft voor ExternalUpdatesDownloadURL en ExternalUpdatesStoreURL, accepteert Communicator Phone Edition geen inkomende inrichtingsgegevens van de updateserver.

Zonder inkomende inrichtingsgegevens kan Communicator Phone Edition de gegevens van de updateserver, zoals de locatie en of poort 80 of 443 moet worden gebruikt voor het downloaden van de update, niet ophalen. Communicator Phone Edition probeert daarom naar de updateserver te gaan en de update aan te vragen met behulp van de huidige updateservergegevens. Als Communicator Phone Edition nieuw is, zijn er mogelijk enkele standaardinstellingen met standaard updateservergegevens.

Het gebrek aan inkomende inrichtingsgegevens betekent ook dat er geen controlelogboek wordt gegenereerd op de updateserver en dat bij Laatste bijwerkingsstatus voor Communicator Phone Edition mogelijk een foutcode wordt weergegeven, afhankelijk van of Communicator Phone Edition een verbinding heeft kunnen maken met de updateserver.

Oplossing:

Open het Testprogramma voor Windows Management Instrumentation en doe het volgende:

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ vervolgens wbemtest om het Testprogramma voor Windows Management Instrumentation te openen.
 2. Klik op Verbinding maken. Typ root\cimv2 als naamruimte en druk vervolgens op Enter. Hiermee worden alle knoppen in de gebruikersinterface wbemtest ingeschakeld.
 3. Klik op Query en typ de volgende query:
  select * from MSFT_SIPUpdatesServerSetting where backend='$poolbackend$'
  , waarbij $poolbackend$ de back-end voor de verzameling is.
  Met deze query wordt één instantie van deze klasse geopend. Dubbelklik op de instantie.
 4. Dubbelklik op de eigenschappen ExternalUpdatesDownloadURL en ExternalUpdatesStoreURL om deze te bewerken en typ vervolgens de waarden voor elke eigenschap als volgt:
  Voor ExternalUpdatesDownloadURL typt u https://**POOL_FQDN**/RequestHandlerExt/ucdevice.upx
  Voor
  ExternalUpdatesStoreURL typt u https:// **POOL_FQDN**/DeviceUpdateFiles_Ext
 5. Klik op Eigenschap opslaan en op Object opslaan om de instantie op te slaan.
 6. Controleer of de WMI-waarden (Windows Management Instrumentation) worden bijgewerkt door een query op de klasse uit te voeren, zoals beschreven in stap 3. De eigenschappen ExternalUpdatesDownloadURL en ExternalUpdatesStoreURL moeten worden ingesteld op een waarde die niet NULL is.


Office Communicator 2007 R2 Phone Edition accepteert mogelijk geen update van de updateserver

Probleem:

Als Office Communicator 2007 R2 Phone Edition build 522.xxx heeft in de actieve regio en de updateserver dezelfde build heeft als in de inactieve regio van het apparaat, vindt er geen update plaats. Als een apparaat build 6907.xxx heeft in de actieve regio en de updateserver een andere versie heeft, vindt de update plaats ongeacht de versie in de inactieve regio.

Als Communicator Phone Edition build 522.xxx heeft in de actieve regio, wordt een updateaanvraag verzonden en wordt een antwoord ontvangen van de updateserver, maar wordt deze update niet gedownload door Communicator Phone Edition. De controlelogboeken op de updateserver kunnen in dit geval misleidend zijn omdat erin wordt vermeld dat Communicator Phone Edition een updateaanvraag heeft verzonden en dat updategegevens naar Communicator Phone Edition zijn verzonden, terwijl de update niet is gedownload. Laatste bijwerkingsstatus voor Communicator Phone Edition wordt in dit geval weergegeven als 200 OK.  

Oplossing: Upload een andere 522.xxx-build naar de updateserver en laat Communicator Phone Edition vervolgens opnieuw een updateaanvraag verzenden. Ditmaal komen de versie in de actieve regio, de versie in de inactieve regio en de versie op de updateserver niet overeen, zodat Communicator Phone Edition de updates zal downloaden. Draai de updateserver vervolgens terug naar de oorspronkelijke versie 522.xxx. Communicator Phone Edition zal de update van versie 522.xxx downloaden omdat die versie niet meer in de inactieve regio is.

Terug naar boven

Copyright

De informatie in dit document, met inbegrip van URL's en andere verwijzingen naar internetsites, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn de in dit document als voorbeeld genoemde ondernemingen, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsnamen en gebeurtenissen fictief. Eventuele overeenkomsten met bestaande bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen en gebeurtenissen berusten geheel op toeval. De gebruiker is verantwoordelijk voor naleving van alle geldende wetten inzake auteursrecht. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation.

Microsoft kan de houder zijn van octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de informatie in dit document. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in een schriftelijke gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft, kunt u geen gebruiksrecht op deze octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom ontlenen aan dit document.

© 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft, Active Directory, Internet Explorer, MSN, Outlook, SQL Server, Windows, Windows Live en Windows Vista zijn gedeponeerde merken van Microsoft.

Alle andere handelsmerken in dit document zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Terug naar boven