10. 9. 2012 12:08:51

Najaktuálnejšia verzia tohto súboru je dostupná online v Centre sťahovania softvéru:

Obsah

Oznámenie o autorských právach

Informácie uvedené v tomto dokumente sa poskytujú „tak, ako sú“. Informácie a názory vyjadrené v tomto dokumente vrátane odkazov na adresy URL a iné webové lokality sa môžu bez upozornenia zmeniť. Týmto dokumentom nezískavate žiadne zákonné práva na duševné vlastníctvo v rámci žiadneho produktu spoločnosti Microsoft. Tento dokument môžete kopírovať a používať na interné referenčné účely. © 2012 Microsoft. Všetky práva vyhradené. Access a Microsoft SharePoint sú ochrannými známkami skupiny spoločností Microsoft. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Bližšie informácie

SQL Server 2012 Reporting Services, doplnok pre službu SharePoint Products, možno prevziať priamo z webu a spája server zostáv služby Reporting Services spolu s nasadením produktov služby Microsoft SharePoint ®. Doplnok Reporting Services ponúka nasledujúce funkcie:

 • Interaktívny prieskum a vizualizácia údajov pomocou servera Microsoft SQL Server 2012.

 • Otváranie zostáv v Zostavovači zostáv priamo z knižnice služby SharePoint a ukladanie zostáv do knižníc služby SharePoint.

 • Webová časť Zobrazovača zostáv, ktorá umožňuje zobrazovanie zostáv, exportovanie do viacerých vykresľovacích formátov, navigáciu na stránke, vyhľadávanie, tlač a priblíženie.

 • Webové stránky, pomocou ktorých môžete vytvárať odbery a plány a spravovať zostavy a zdroje údajov.

 • Podpora klasických funkcií služby SharePoint vrátane správy dokumentov, spolupráce, zabezpečenia a nasadenia s typmi obsahu servera zostáv.

 • Možnosť pridať webovú časť Zobrazovača zostáv služby Reporting Services na akúkoľvek stránku alebo tabuľu na lokalite SharePoint a prispôsobiť jej vzhľad.

 • Možnosť používať úrovne a roly povolení v službe SharePoint na kontrolu prístupu k obsahu servera zostáv. Môžete tiež používať overovanie formulárov služby SharePoint na podporu prístupu prostredníctvom internetového pripojenia.

 • Doručovacie rozšírenie, ktoré možno použiť v odberoch na doručovanie zostáv do knižníc služby SharePoint.

 • Uverejňovanie zostáv a modelov z Návrhára zostáv a Návrhára modelov v knižnici služby SharePoint.

 • Koncový bod založený na protokole SOAP (Simple Object Access Protocol) na správu obsahu servera zostáv v integrovanom režime služby SharePoint.

[Nahor]

Novinky v tomto vydaní

Štruktúra integrácie služby SharePoint sa zmenila s cieľom poskytnúť lepšie prostredie pre správcu IT služby SharePoint a pre koncového používateľa a zlepšiť podporu. Nová štruktúra je implementovaná ako zdieľaná služba SharePoint. Štruktúra zdieľanej služby umožňuje službe Reporting Services využívať mnohé IT funkcie produktov služby SharePoint. Ponúkame vám zoznam zlepšení, ktoré toto vydanie prináša:

 • Služby Reporting Services a SharePoint sa odteraz konfigurujú prostredníctvom centrálnej správy služby SharePoint, a to pomocou stránok správy aplikácií služby Reporting Services alebo rutín typu cmdlet prostredia PowerShell v režime SharePoint služby Reporting Services.

 • Možnosť využívania funkcií služby SharePoint v aplikáciách služby Reporting Services.

 • Nová zdieľaná služba Reporting Services je hosťovaná vo fonde aplikácie zdieľanej služby SharePoint.

 • Nové aplikácie služby Reporting Services podporujú overenie založené na deklarácii identity.

 • Podpora zobrazovania zostáv medzi jednotlivými farmami služby SharePoint

 • Podpora zálohovania a obnovy služby SharePoint a zapisovania do denníkov medzi klientom a serverom prostredníctvom služby SharePoint ULS.

 • Power View, funkcia doplnku SQL Server 2012 Reporting Services pre Microsoft SharePoint Enterprise Edition, ponúka interaktívny prieskum, vizualizáciu a prezentáciu údajov. Umožňuje používateľom, ako sú analytici údajov, vedúci firiem a pracovníci narábajúci s informáciami, vytvárať zostavy ad hoc pomocou jednoduchého presunu myšou. Zostavy Power View sú k dispozícii v novom formáte RDLX.

 • Upozorňovanie na zmenu údajov služby Reporting Services je nástroj určený na upozorňovanie založený na údajoch, ktorý vás informuje o zmenách v údajoch zostáv, ktoré sú pre vás v danom čase podstatné. Nasledujúce body zhŕňajú kľúčové oblasti upozorňovania na zmenu údajov:

  • Stanovenie a uloženie definícií upozornení – používateľ zobrazí zostavu, vytvorí pravidlá na identifikáciu zaujímavých hodnôt údajov, stanoví vzory opakovania pre odosielanie upozornení a určí príjemcov správ s upozorneniami.

  • Spustenie definícií upozornení – služba poverená upozorňovaním spustí v stanovenom čase definície upozornení, načíta údaje zostavy a spustí upozornenia na základe pravidiel v definícii upozornenia.

  • Odoslanie upozornení príjemcom – služba poverená upozorňovaním vytvorí upozornenie a odošle príjemcom e-mailové správy.

[Nahor]

Požiadavky a podporované kombinácie

Ak chcete inštalovať doplnok Reporting Services, počítač musí okrem softvérových a hardvérových požiadaviek produktu SharePoint, do ktorého doplnok integrujete, spĺňať nasledujúce softvérové požiadavky:

 • Inštalátor systému Microsoft Windows verzie 3.0 alebo novšej.

 • SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010 alebo SharePoint Server 2013. Doplnok SQL Server 2012 nemá podporu v starších verziách služby Windows SharePoint Services 3.0 ani servera Microsoft Office SharePoint Server2007.

 • Doplnok má len 64-bitovú verziu, čo je jedna z požiadaviek produktov a technológií služby SharePoint.

 • Dôležité

  Niektoré funkcie služby Reporting Services nie sú podporované v určitých kombináciách:

  • verzie servera zostáv,

  • verzie doplnku Reporting Services pre SharePoint,

  • verzie služby SharePoint.

  Ďalšie informácie nájdete na týchto stránkach:

[Nahor]

Požiadavky na konto používateľa domény týkajúce sa správy služby SharePoint a jeho služieb

Pri nasadení servera SharePoint sa používa množstvo kont na spúšťanie služieb a na prístup ku klientskym a koncovým serverom. Ak pri nasadení stanovíte kontá v doméne, mali by ste sa riadiť odporúčaniami najvhodnejšieho postupu a stanoviť kontá, ktoré používa výhradne webová aplikácia služby SharePoint. Nekonfigurujte konto služby v rámci konta používateľa v doméne patriaceho konkrétnej osobe, ktorá získa prístup k lokalite SharePoint.

Konto v doméne sa vyžaduje v týchto prípadoch:

 • Lokalita SharePoint a server zostáv sa nachádzajú na rôznych počítačoch.

 • Lokalita SharePoint je hosťovaná vo fonde aplikácie, ktorý funguje ako zabudované konto, ako napríklad NetworkService.

Produkty a technológie služby SharePoint 2010 vyžadujú kontá v doméne na účely konfigurácie služby, ako je integrácia služieb Reporting Services a SharePoint. Ďalšie informácie o požiadavkách na konto služby a ďalšie odporúčania nájdete v téme Počiatočné kontá správcu a služieb pri nasadení (SharePoint Server 2010) v dokumentácii k produktom a technológiám služby SharePoint.

[Nahor]

Inštalácia doplnku

Ak chcete inštalovať doplnok Reporting Services, musíte byť správcom počítača a členom skupiny správcov farmy SharePoint. Pri nasadení farmy SharePoint sa musí doplnok nainštalovať na každý webový klientsky server.

Doplnok sa riadi zásadami služby SharePoint pred nasadením a inštaluje súbory na rovnaké miesta, aké sa použili pri inštalácii služby SharePoint. Pri inštalácii sa vytvoria priečinky na nasledujúcej ceste a do týchto priečinkov sa skopírujú súbory:

%program files%\common files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\

alebo

%program files%\common files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\

Doplnok možno nainštalovať pomocou jednej z nasledujúcich metód.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Inštalovanie alebo odinštalovanie doplnku Reporting Services pre SharePoint (http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa905871.aspx).

[Nahor]

Inovácia

Ak už máte doplnok Reporting Services nainštalovaný, môžete ho inovovať na najnovšiu verziu. Pri inštalácii sa odstráni staršia verzia doplnku a nainštaluje sa nová verzia.

Upozorňujeme, že doplnok Reporting Services nerozlišuje jednotlivé inštancie. V počítači môžete mať nainštalovanú iba jednu inštanciu doplnku. Nemôžete mať nainštalované rôzne verzie naraz.

[Nahor]

Poradie pri inštalácii

Kroky vykonávané pri inštalácii a konfigurácii doplnku Reporting Services ako súčasti nasadenia servera SharePoint sa môžu líšiť v závislosti od vašich požiadaviek a od poradia inštalovaných technológií.

Poznámka

Doplnok možno nainštalovať pred inštaláciou produktu SharePoint alebo po jeho inštalácii. Inštalácia doplnku pred nainštalovaním produktu alebo technológie SharePoint je výhodná, pretože do farmy sa pridajú nové servery a doplnok Reporting Services tak nakonfiguruje a aktivuje farma SharePoint.

Ďalšie informácie o službe SharePoint 2013 nájdete na stránke:

Ďalšie informácie o službe SharePoint 2010 nájdete na stránke:

[Nahor]

Existujúca farma SharePoint

Ak chcete inštalovať a konfigurovať službu Reporting Services na existujúcej farme SharePoint, postupujte podľa nasledujúcich pokynov v uvedenom poradí:

 1. Nainštalujte doplnok SharePoint vo všetkých počítačoch webového klienta.

 2. Nainštalujte službu SQL Server 2012 Reporting Services a databázový nástroj.

 3. Vytvorte aspoň jednu aplikáciu služby Reporting Services a nakonfigurujte asociáciu aplikácie služby.

 4. Pridajte typy obsahu služby Reporting Services do knižnice dokumentov.

 5. Overte, či je spustený a poskytnutý agent servera SQL. Ďalšie informácie nájdete na stránke Zriadenie odberov a upozornení pre aplikácie služby SSRS (http://technet.microsoft.com/library/hh231725(SQL.110).aspx).

 6. Nakonfigurujte nastavenia e-mailu pre vašu aplikáciu služby.

 7. V prípade zostáv s externými údajmi mimo farmy SharePoint, ktoré vyžadujú integrované poverenia systému Windows, skontrolujte, či sú Požiadavky na zdieľanú službu tokenu systému Windows v službe SharePoint nakonfigurované tak, aby povoľovali prístup k zdrojom externých údajov. Ďalšie informácie o týchto požiadavkách nájdete na stránke Požiadavky na službu tokenu systému Windows (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=231169).

Inštalácia na jednom serveri

Ak chcete inštalovať a konfigurovať službu Reporting Services so službou SharePoint na jednom počítači, postupujte podľa nasledujúcich pokynov v uvedenom poradí:

 1. Nainštalujte databázový nástroj, službu Reporting Services a doplnok Reporting Services pre SharePoint. Pred inštaláciou služby SharePoint Products overte, či máte platnú inštaláciu.

 2. Spustite nástroj SharePoint Products Preparation Tool.

 3. Nainštalujte SharePoint Server alebo SharePoint Foundation.

 4. Spustite Sprievodcu konfiguráciou služby SharePoint Products. Otvorte lokalitu SharePoint a overte, či máte platnú inštaláciu.

 5. Spustite Sprievodcu konfiguráciou farmy SharePoint.

 6. Nainštalujte a spustite zdieľanú službu Reporting Services.

 7. Vytvorte aspoň jednu aplikáciu služby Reporting Services a nakonfigurujte asociáciu aplikácie služby.

 8. Pridajte typy obsahu služby Reporting Services do knižnice dokumentov.

 9. Overte, či je spustený a poskytnutý agent servera SQL. Ďalšie informácie nájdete na stránke Zriadenie odberov a upozornení pre aplikácie služby SSRS (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh231725.aspx).

 10. Nakonfigurujte e-mail pre vašu aplikáciu služby.

 11. V prípade zostáv s externými údajmi mimo farmy SharePoint, ktoré vyžadujú integrované poverenia systému Windows, skontrolujte, či sú Požiadavky na zdieľanú službu tokenu systému Windows v službe SharePoint nakonfigurované tak, aby povoľovali prístup k zdrojom externých údajov. Ďalšie informácie o týchto požiadavkách nájdete na stránke Požiadavky na službu tokenu systému Windows (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=231169).

Pomocník

Ak potrebujete poradiť s technickými problémami so serverom SQL Server, ktoré sa netýkajú dokumentácie, pozrite si tému Pomocník so serverom SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74357).

Najnovšie poznámky k vydaniu nájdete v téme Poznámky k vydaniu servera SQL Server 2012 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196445).

Najnovšie informácie o riešení problémov nájdete na lokalite TechNet v článku Riešenie problémov so službou SQL Server Reporting Services (SSRS) v integrovanom režime SharePoint (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=207239).

[Nahor]