Service Pack 1a för Microsoft® Small Business Server 2000

Uppdaterad i juni 2003


© 2003 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Det här materialet tillhandahålls i befintligt skick och är enbart ämnat för information.

Varken Microsoft eller företagets underleverantörer ger några garantier, varken uttryckta eller underförstådda, angående innehållet i detta material eller korrektheten i informationen, vilket inkluderar, utan att begränsas till, underförstådda garantier angående säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Eftersom lagstiftningen i vissa länder inte tillåter undantag från underförstådda garantier, gäller ovanstående begränsningar eventuellt inte för er.

Varken Microsoft eller företagets underleverantörer har ersättningsskyldighet för skador som uppkommer, varken till följd av användning eller olycka, direkta, indirekta eller särskilda skador eller utebliven vinst. Eftersom lagstiftningen i vissa länder inte tillåter undantag från underförstådda garantier, gäller ovanstående begränsningar eventuellt inte för er. Microsofts och dess underleverantörers totala ersättningsskyldighet som på något sätt kan uppkomma för detta material på grund av åtalbar handling, kontraktsbrott eller något annat, kan under inga omständigheter överstiga det rekommenderade detaljhandelspriset för materialet.

Vad innehåller Service Pack 1a för Microsoft Small Business Server 2000

Microsoft® Small Business Server 2000 med Service Pack 1a innehåller en samling uppdateringar som korrigerar säkerhets- och supportproblem som upptäckts sedan produkten blev tillgänglig i april 2001.

Följande CD-skivor ingår i detta Service Pack:

CD-skiva Komponent
1 Service Pack 1a för Small Business Server 2000, som innehåller

Service Pack 4 för Microsoft Windows® 2000

2 Microsoft Outlook® 2002
Ytterligare

Service Pack

Service Pack 3 för Microsoft Exchange 2000

Service Pack 3 för Microsoft SQL Server™ 2000

Service Pack 1 för Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000


Obs!  Service Pack 1a för Small Business Server 2000 kan även hämtas från webben. Webbversionen av Service Pack 1a för Small Business Server 2000 innehåller Service Pack 4 för Windows 2000, Service Pack för Exchange 2000 och uppdateringar för Small Business Server 2000. Mer information om hur du hämtar ytterligare Service Pack finns under "Installera ytterligare Service Pack-versioner" längre ned i dokumentet. Om du vill få Outlook 2002 måste du beställa Service Pack 1a för Small Business Server 2000 på CD-skivor. Mer information om hur du beställer CD-skivorna finns på webbplatsen för Small Business Server på adressen: http://www.microsoft.com/sbserver

 Större uppdateringar i den här versionen

Andra uppdateringar

Obs! Den version av Service Pack 1a för Small Business Server 2000 som kan hämtas från webben innehåller inte faktabladen. Dessa faktablad kan hämtas från webbplatsen för Small Business Server på adressen: http://www.microsoft.com/sbserver

Dessutom har ett antal säkerhetsrelaterade avsnitt lagts till i hjälpen. Ett snabbt sätt att komma åt dessa avsnitt är att klicka på Start, peka på Program, peka på Microsoft Small Business Server och därefter klicka på Direkthjälp. De säkerhetsrelaterade avsnitten finns under rubriken Tips om säkerhet.

Följande ämnen behandlas i avsnittet:

Installera Service Pack 1a för Microsoft Small Business Server 2000 från CD

Du bör installera Service Pack 1a för Small Business Server 2000 genom att följa dessa steg.

 1. Sätt in CD 1 i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet för Service Pack 1a för Small Business Server 2000 startas.

  Obs! Service Pack 1a för Small Business Server 2000 kräver 5 MB ledigt utrymme på enheten som innehåller mappen Program och 125 MB ledigt utrymme på enheten som innehåller mappen ClientApps. Om du väljer att installera Outlook 2002 krävs ytterligare 590 MB ledigt utrymme på enheten som innehåller mappen ClientApps.

 2. Om Service Pack 4 för Windows 2000 inte är installerat visas ett meddelande som uppmanar dig att installera det. Klicka på OK och följ sedan anvisningarna på skärmen.

  När datorn har startats om fortsätter installationen.

 3. Om Exchange 2000 Server är installerat men inte Service Pack 3 för Exchange 2000 visas ett meddelande som uppmanar dig att installera detta Service Pack. Klicka på OK och följ sedan anvisningarna på skärmen.

  När datorn har startats om fortsätter installationen.

 4. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen av Service Pack 1a för Small Business Server 2000.

Installera Service Pack 1a för Microsoft Small Business Server 2000 från webben

Om du inte har installations-CD-skivorna kan du hämta Service Pack 1a för Small Business Server från webben.

Viktigt! Webbversionen av Service Pack 1a för Small Business Server 2000 innehåller Service Pack 3 för Windows 2000, Service Pack 3 för Exchange 2000 och uppdateringar till Small Business Server 2000. Mer information om hur du hämtar ytterligare Service Pack-versioner finns under "Installera ytterligare Service Pack-versioner" längre ned i dokumentet. Om du vill få Outlook 2002 måste du beställa Service Pack 1a för Small Business Server 2000 på CD-skivor. Mer information om hur du beställer CD-skivorna finns på webbplatsen för Small Business Server på adressen: http://www.microsoft.com/sbserver

Så här hämtar och installerar du Service Pack 1a för Small Business Server 2000 från webben

 1. Hämta Service Pack 1a för Small Business Server  2000 och spara filen (Sbssp1.exe) på Small Business Server-datorn. Du bör inte välja alternativet för att köra filen från dess aktuella plats.

  Om du vill hämta denna fil går du till hämtningswebbplatsen för Small Business Server på adressen:
  http://www.microsoft.com/sbserver/downloads

  Obs! Innan du hämtar Service Pack 1a för Small Business Server 2000 måste du kontrollera att du har minst 300 MB ledigt utrymme för hämtningen av Service Pack, minst 300 MB ledigt utrymme på enheten som innehåller mappen Program, minst 125 MB ledigt utrymme på enheten
  som innehåller mappen ClientApps och minst 350 MB ledigt utrymme för extrahering av
  temporära filer för Exchange 2000 SP3.

 2. Kör Sbssp1.exe och extrahera den till systemrot\Program\Microsoft Small Business Server SP1.
  1. När dialogrutan för filextrahering visas klickar du på Bläddra och skapar mappen
   Microsoft Small Business Server SP1 i mappen Program. Om du extraherar
   filen till en annan plats skapas mappen Microsoft Small Business Server SP1 i
   mappen Program och sedan kopieras filerna till den här mappen. Klicka på
   Zippa upp om du vill extrahera Service Pack-filerna.
  2. Klicka på OK i dialogrutan som informerar om att filerna har extraherats och
   klicka därefter på Stäng i dialogrutan för filextrahering.
 3. Kör systemrot\Program\Microsoft Small Business Server SP1\SP1setup.exe.
 4. Om Service Pack 4 för Windows 2000 inte är installerat visas ett meddelande som uppmanar dig att installera det. Klicka på OK och följ sedan anvisningarna på skärmen. När datorn har startats om fortsätter installationen av Small Business Server 2000 SP1.
 5. Om Exchange 2000 Server är installerat men inte Exchange 2000 SP3 visas ett meddelande som uppmanar dig att installera detta Service Pack. Klicka på OK.
  1. När dialogrutan för filextrahering visas klickar du på Bläddra. Sedan skapar du en temporär mapp som du extraherar installationsfilerna till.
  2. När du har extraherat filerna klickar du på OK i dialogrutan som informerar om att filextraheringen lyckades och därefter klickar du på Stäng i dialogrutan för filextrahering.
  3. Kör <Mapp>\Server\Setup\I386\Update.exe, där <Mapp> är namnet på den temporära mappen som du skapade i steg 1.
  4. Följ anvisningarna på skärmen. Datorn startas om automatiskt efter installationen av Exchange SP3 och sedan fortsätter installationen av Small BusinessServer 2000 SP1.
  5. Viktigt Om servern inte startas om automatiskt efter installationen av Exchange 2000 SP3 måste du starta om den manuellt. När datorn har startats om fortsätter installationen av Small Business Server 2000 SP1.

   Obs! Om du vill frigöra diskutrymme kan du ta bort den temporära mappen efter installationen av Service Pack 3 för Exchange 2000.

 6. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen av Small Business Server 2000 SP1.

Installera ytterligare Service Pack-versioner

Efter installationen av Service Pack 1a för Small Business Server 2000 rekommenderas du att installera Service Pack 3 för SQL Server 2000 och Service Pack 1 för ISA Server 2000 om du använder dessa program.

Så här installerar du ytterligare Service Pack-versioner från CD

 1. Sätt in CD-skivan Ytterligare Service Pack-versioner i CD-ROM-enheten.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv in sökvägen till installationsfilen.
 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Så här installerar du ytterligare Service Pack-versioner från webben

Lägga till Outlook 2002 efter installation av webbversionen av Service Pack 1a för Small Business Server 2000

Om du vill lägga till Outlook 2002 efter att ha installerat Service Pack 1a för Small Business Server 2000 från webben måste du göra det genom att använda installations-CD-skivorna för Service Pack 1a för Small Business Server 2000. Mer information om hur du beställer CD-skivorna finns på webbplatsen för Small Business Server på adressen: http://www.microsoft.com/sbserver

Installera om Service Pack 1a för Small Business Server 2000

Om du behöver installera om Service Pack 1a för Small Business Server 2000 kör du SP1Setup.exe i mappen Program\Microsoft Small Business Server SP1 på Small Business Server-datorn.

Uppdatera klientdatorer med Small Business Server 2000

Under installationen kopieras Service Pack 4 för Windows 2000 till servern för distribution till de klientdatorer som kör Windows 2000 Professional. Om du installerar från CD-skivor kan du även välja att kopiera Outlook 2002 till servern. När Service Pack 1a för Small Business Server 2000 installeras från webben ingår inte Outlook 2002.

Distribuera Service Pack 4 för Windows 2000 till klientdatorer med Windows 2000 Professional

Efter installationen av Service Pack 1a för Small Business Server 2000 uppmanas användaren att installera Service Pack 4 för Windows 2000 i bevakat läge när han eller hon loggar in på en klientdator för första gången. Mer information finns på webbplatsen för Windows 2000 på adressen: http://www.microsoft.com/windows

Distribuera Outlook 2002

Du rekommenderas starkt att distribuera Outlook 2002 till befintliga klientdatorer. Mer information finns i "Lägga till programvara på befintliga klientdatorer" i Hjälpen för Small Business Server 2000. Om du vill se hjälpen klickar du på Start, pekar på Program, pekar på Microsoft Small Business Server och klickar därefter på Direkthjälp.

På nya klientdatorer installeras Outlook 2002 vanligtvis med hjälp av guiden Installera dator.

Viktig information

Starta om datorn manuellt om den inte startas om efter installation av Service Pack-komponenter

Servern bör startas om automatiskt efter installationen av varje enskilt Service Pack som ingår i den här uppdateringen. Om den inte startas om måste du starta om den manuellt. När datorn har startats om fortsätter installationen.

Aktivera fax i Outlook 2002

När du har installerat Small Business Server 2000 Shared Fax Service på en klientdator måste du konfigurera Outlook 2002 för att aktivera faxfunktionerna.

Så här aktiverar du fax

 1. Starta Outlook på klientdatorn.
 2. Klicka på E-postkonton på Verktyg-menyn.
 3. Markera Visa eller ändra befintliga e-postkonton under E-post och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på Lägg till och markera sedan Ytterligare servertyper.
 5. Markera Microsoft Shared Fax Mail Transport och klicka på Nästa för att lägga till tjänsten.
 6. Klicka på OK för att bekräfta att tjänsten har lagts till.
 7. Klicka på Slutför för att stänga dialogrutan E-postkonton.
 8. Klicka på Avsluta på Arkiv-menyn.

Nästa gång du startar Outlook är tjänsten Shared Fax Mail Transport installerad.

Uppgradera alla instanser av MSDE 2000 för att förhindra attack av Slammer-masken

En eller flera instanser av Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) kan köras på din Small Business Server-dator. De instanser av MSDE 2000 som du kör kan vara skadade av Slammer-masken och bör uppgraderas för att servern ska bli säkrare.

Du kan skydda de olika instanserna av MSDE 2000 från Slammer-masken genom att köra guiden för viktiga uppdateringar för SQL. Den här guiden är en del av paketet med viktiga uppdateringar för SQL, som du kan hämta på följande Microsoft-webbplats: http://www.microsoft.com/sql/downloads/securitytools.asp

Mer information om Slammer-masken kan du få på följande Microsoft-webbplats: http://www.microsoft.com/security/slammer.asp

Det går inte ansluta till Min konsol

När du försöker att ansluta till http://servernamnMin konsol i ett nätverk med Small Business Server 2000 kan du få ett skriptfelmeddelande eller en tom sida på klientdatorn eller servern.

Om du vill undvika problemet

 1. Installera programvaran Webbanslutning till fjärrskrivbord på datorn med Small Business Server 2000.
 2. Du kan hämta programvaran på följande Microsoft-webbplats: http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/downloads/rdwebconn.asp

  Om du vill ansluta till servern från en nätverksklient utför du följande steg från nätverksklienten:

 3. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv http://servernamn/tsweb och klicka sedan på OK.
 4. När du uppmanas att hämta och installera en ActiveX-kontroll klickar du på Ja.
 5. Skriv in den interna IP-adressen för Small Business Server 2000, NetBIOS-namnet eller det fullständiga DNS-namnet på skärmen för Microsoft Windows webbanslutning till fjärrskrivbord och klicka sedan på Anslut.
 6. Logga in på servern med ett användarnamn och ett lösenord.

Klientdatorer som kör Windows 9x eller Windows NT Workstation 4.0 bör ha den senaste versionen av Internet Explorer eller den senaste Service Pack-versionen installerat

Om du vill använda de senaste säkerhetskorrigeringarna och uppdateringarna för klientdatorer som kör Windows 9x eller Windows NT Workstation 4.0, rekommenderas du att gå till Windows Update-webbplatsen http://windowsupdate.microsoft.com och hämta den senaste versionen av Internet Explorer eller den senaste service pack-versionen.

Om du uppgraderar en Windows 2000-dator till Service Pack 4 uppdateras Internet Explorer till version 5.01 med Service Pack 4.

Om du vill aktivera Windows Update på datorer som kör Windows XP Professional, konfigurerar du Internet Explorer så att HTTP 1.1 med proxyanslutningar används

Om du inte kan ansluta till webbplatsen för Microsoft Windows Update (http://windowsupdate.microsoft.com) från en dator som kör Windows XP Professional med en Web proxy, kan du behöva ändra dina Internet-inställningar.

Så här aktiverar du Windows Update på datorer med Windows XP Professional

 1. Öppna Internet Explorer.

 2. Klicka på Internet-alternativ på Verktyg-menyn.

 3. Klicka på fliken Avancerat.
 4. Markera Använd HTTP 1.1 genom proxyanslutningar under Inställningar och klicka sedan på OK.
 5. Starta om Internet Explorer.

Obs! Det här problemet förekommer inte på datorer med Service Pack 1 för Windows XP.

Mer information finns i artikel nr Q312955 i informationsdatabasen Knowledge Base: http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q312/9/55.asp